Læreplanstemaet: Alsidige personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling


”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.”


Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø

børnenes alsidige personlige udvikling?


Pædagogiske mål


  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Børnesyn


Børn knytter sig ofte til bestemte voksne og andre børn. Den tilknytning imødekommer vi, så barnet har en tryg base og et fundament til, at kunne udforske verden, få erfaringer og derigennem udvikle sig.


Barnet mødes af voksne, der rummer HELE barnet. Det vil sige, at der er plads til at være ked af det, at være vred, at være glad, at have gode ideer, at stille spørgsmål, at være usikker mm.

 

Vi støtter barnet i at opleve sig selv som værdifuld: ”Jeg er noget værd - jeg har noget at byde på”, ”jeg tør at vælge til og fra”.

 

Barnet er i kontakt med voksne, mens barnet på bedste vis navigerer rundt i omverden, med de krav, udfordringer og tilbud der er i hverdagen.

 

 


Dannelse og børneperspektiv


Vi etablerer og tilbyder forskellige muligheder for, at barnet kan være en del af et fællesskab. Vi støtter barnet i at være i samspil, ved at hjælpe barnet med at kunne være i gruppen som sig, og samtidig kunne rumme andre, der også er i gruppen som sig.

 

Vi støtter barnet i at kunne og turde sige til og fra. Eks ved at opfordre det til at sige ”nej – det vil jeg ikke” eller ”må jeg låne din dukke bagefter”.

 

Barnet har mulighed for at være selektiv i forhold til relationer og samspil, når vi vurderer det fagligt forsvarligt.


Leg


I aktiviteter og leg tager vi udgangspunkt i barnets interesser, temperament, nærmeste udviklingszone, behov for og relationer.

Vi støtter barnets deltagelse i lege i det omfang barnet har brug for det.

Ved at sikre plads til at barnet kan opleve succeser og kan dele dem med andre børn eller voksne, udvikler barnet mod på fortsat at deltage, opnår nye kompetencer og opleve at være værdifuld for fællesskabet.

 

I legen afprøver barnet en masse i forhold til sig selv og sin kunnen. Eks når man endelig gennemskuer reglerne i en fangeleg, finder ud af at man nu er blevet så god til at køre på løbecykel, at man kan være med til den der sjove politi og røver cykelleg på legepladsen.

Legen bidrager således til udviklingen af både færdigheder, personlige grænser og interesser.Læring


Barnet opnår erfaringer og ny viden, og udvikler sig ved at øve sig og eksperimentere, ved at undre sig og være nysgerrig – for sig selv og sammen med andre børn og voksne.

 

Barnet bliver bevidst om egne grænser, når det er sammen med andre: Hvad kan jeg lide og hvad kan jeg ikke, hvad tolererer jeg, og hvad gør jeg ikke. Banet lærer med støtte og opmuntring, at mærke og anerkende egne og andres grænser.

 

 

Børnefællesskaber


 

Barnets aktive deltagelse i børnefællesskaber er grundlæggende for barnets personlige udvikling i forhold til at kunne være i kontekster og i samspil, der rummer både barnets egne og de andre børns forudsætninger, potentialer og behov.

 

Barnet indgår i forskellige fællesskaber og vil opleve sig selv agere forskelligt, byde ind med noget forskelligt, have forskellige grænser, afhængig af børnegruppen, konteksten og hvilke reaktioner barnet bliver mødt med, i samspillet med andre. 

 

 

Pædagogisk læringsmiljø


Vi støtter barnets udvikling gennem tætte relationer til andre børn og voksne.

 

Barnet støttes i at kunne regulere sig selv, lære sine følelser at kende, og rumme dem. I relationer til voksne, der italesætter når et barn Eks: er ked af det, vred, begejstret eller glad.

 

I konflikter eller når noget opleves svært for barnet, mødes barnet med omsorg, med en forståelse og anerkendelse af barnets intention. De voksne understøtter barnets håndtering af udfordringen, ved at give barnet handleanvisninger og redskaber, som barnet støttes i at kunne bruge.

 Eks: et barns behov for at få skærmet sin leg eller få hjælp til en forhandling i legen med andre børn.


De voksne understøtter barnets selvtillid og selvværd, ved at gøre det muligt for barnet at involvere sig i meningsfulde læringsprocesser, hvori barnet kan eksperimentere og øve sig. Vi udfordrer, motiverer og støtter barnet i processerne. Tager del i glæden når noget lykkes og hjælper barnet videre, når det lykkes mindre godt.


Børn i udsatte positioner

 

Vi søger at se og forstå intentionen bag et barns handling, og hjælper barnet med at finde måder at handle på, så intentionen bliver forstået af omverden.

 

Vi etablerer et læringsmiljø omkring barnet, som understøtter barnets udvikling af alternative løsninger eller strategier til deltagelse i børnefællesskaber.

 

 Vi hjælper barnet med at regulere sig både følelsesmæssigt og kropsligt i den konkrete situation. 

 

Vi er bevidste om at have en pædagogisk bagdør: en mulighed for, at et barn kan trække sig fra en aktivitet eller et samvær, få en pause og blive hjulpet tilbage i fællesskabet, uden at føle sig mislykket.

 


Forældresamarbejde


Vi fortæller forældrene små historier fra deres barns hverdag: hvad skete der, hvad oplevede barnet, hvad var sjovt, hvad var svært.

 

Vi formidler viden til forældrene om barnet, for i samarbejde at støtte barnets trivsel og udvikling bedst muligt. Det sker både ved de daglige eller i mere fyldestgørende samtaler.

 

 Sammenhæng til børnehaveklassen

 

Når et barn skal videre fra børnehave til fritidshjem og børnehaveklasse, skal det have opnået følgende erfaringer: spørge om hjælp, kunne rumme andres ideer og perspektiver, at kunne regulere sig i forhold til konteksten, at være i centrum i en gruppesammenhæng, kunne afkode og navigere i mange strukturer hen over dagen, være nysgerrig og undre sig.

 

Børnemiljøet


De voksne tager ansvar for, at stemningen i hverdagen er munter, omsorgsfuld og tryghedsskabende. Barnet mødes med en interesse fra voksne, der kender og kan aflæse barnet og dets udgangspunkt.

 

Barnet indgår i miljøer der for barnet er meningsfulde, håndterbare og forudsigelige, så barnet kender sin hverdag og føler sig tryg.

 

Barnet bevæger sig i et miljø der giver plads til at ”være” og finder ro i det.

 

Vi inddrager børneperspektivet i vores pædagogiske refleksion og praksis, og forholder os til barnets fortælling om sig selv og sit børneliv.