Læreplanstemaet: Social udvikling.

 

 

Social udvikling


”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed. Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.”


Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?


 

Pædagogiske mål


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.Børnesyn

 

Vores udgangspunkt er, at barnet er drevet et behov for og har lyst til, at deltage i sociale sammenhænge og fællesskaber.

Barnet trives, når det har venner, kammerater og voksne, der anerkender og værdsætter det.

Det trygge og værdsatte barn tager medejerskab og vil opnå en følelse af ”os” og ”vores”.

 


Dannelse/ Børneperspektivet

 

I relationer og fællesskaber møder barnet sociale koder og regler for samvær og samspil, som led i barnets sociale dannelsesproces og en begyndende demokratiforståelse udvikles.

 

 Vi støtter barnet i at ytre sig, sige sin mening og udtrykke sine behov.  Eks. når børnene etablerer en leg, når vi spiser og taler sammen og når vi dagligt har samling. Vi understøtter barnets oplevelse af, at forskellighed kan være en styrke, ved at tydeliggøre andre børns perspektiver og støtte barnet til at lære at rumme andres. Vi italesætter overfor børnene, at de grundlæggende har samme ønsker, intention og behov, men hver især udtrykker sig forskelligt.

 

Barnet vil til tider opleve at stå alene, eller som en del af en mindre gruppe, med et ”det synes jeg”, en ide eller en oplevelse af en hændelse. Uden det kan realiseres eller skaber genklang i fællesskabet.

Vi støtter barnet i at være i følelsen af, at barnet ønsker eller synsning må udsættes eller ikke realiseres lige nu, uden at det mister værdi.

 Det at skiftes til at bestemme, at skulle udskyde sine behov, være uenig, gør ikke ideen eller oplevelser mindre betydningsfuldt.  Det italesætter vi som en naturlig del, af livet i et fællesskab. Vi husker barnets ide eller oplevelse, og følger op på den på et senere tidspunkt, så den ikke mister sin værdi og betydning.

 

Leg


 Gennem leg med hinanden afprøver børnene sociale spilleregler, og udvikler sociale kompetencer, opbygget relationer og forståelse for hinanden.  Eks De lille vuggestuebarn går hen til en et andet barn og tager de klodser som barnet legede med, i ønsket om at være med i legen.

 

Det er i legen, at barnet bearbejder og udtrykker sin forståelse af de fælles spilleregler – Eks når det lille barn giver et stykke legetøj videre til en anden og ser dennes reaktion eller når de større børn leger regellege, hvor man skal vente eller heppe på holdkammerater og derfor er nødt til at udsætte egne behov for at legen lykkes.

 

 

Mange lege etableres og leges af børnene selv, nogle lege støttes af den voksne på sidelinjen, mens andre lege etableres og styres af den voksne, med et bestemt socialt udviklingsmål for øje, f.eks. at børnene skiftes til at være den der er i centrum, eller at være en del af en holdleg. I lege afprøver barnet forskellige roller og positioner i forhold til hinanden, hvor man skal overholde regler eller gøre noget for hinanden.

 

Legens legeregler etableres kontinuerligt mellem børnene. Legereglerne angiver rammen for legen og understøtter barnets mulighed for at indgå i kendte og nye legekonstellationer. Eks: Når man syntes det er svært at blive fanget i en fangeleg, kan man finde på en ny regel, der hedder ”pause”. -Opgaven for barnet er dernæst at få de andre med på reglen i legen.


Læring

 

Vi understøtter barnets udvikling af sociale kompetencer: Eks. at kunne deltage i et fællesskab, at udsætte egne behov, kunne lege med andre, rumme andres handlinger, behov og følelser – uden at tabe sig selv og sit eget perspektiv.

 

At barnet kan trække sig tilbage, være sig selv og lege selv, imødekommer vi når et barn udtrykker behovet og vi hjælper evt barnet med at udtrykke det over for de andre børn.


Børnefællesskaber


Gennem oplevelser med andre eller mødet om et fælles tredje får børnene fælles erfaringer og udvikler medejerskab i fællesskabet.

 

Vi støtter barnet i at involvere sig og gribe de deltagelsesmuligheder i fællesskaber der er.  Både de fællesskaber som de voksne har etableret og dem der opstår på børnenes egne initiativer  Eks: Når et barn former håndklædeark til kugler og kaster på mål efter håndvask eller det lille vuggestuebarn rækker en bil til et andet barn og invitere ind til leg.


Pædagogisk læringsmiljø

 

Vi italesætter, giver det betydning og værdi, når vi ser at børnene er opmærksomme på hinanden.

Vi opfordrer børnene til at have blik for hinanden, lade sig inspirere af sammen, glædes sammen og udvise omsorg for hinanden.

 

Børnene støttes i at danne sociale relationer, når vi laver gruppeopdelinger, der tager højde for interesser, spirende venskaber eller kan se, at der er en mulighed for en ny relation.

I vores struktur og planlægning af aktiviteter i hverdagen styrker vi børnenes tilhørsforhold, Eks: samlinger, spisefællesskaber, rutiner i garderoben og på badeværelset.

 

 

Vi styrker barnet i at udvikle empati: f.eks. at mærke egne følelser og at kunne sætte sig i en andens sted og at kunne handle på måder, der understøtter samspil med andre. Vi gør børnene opmærksomme på hinandens udtryk, følelser og reaktioner, Eks: ”Han har ikke lyst til at lege mere, det er derfor han går”. Samtidig med, at vi sikrer det enkelte barns eget perspektiv og egne følelser.

 

Forældresamarbejde


Barnets sociale udvikling er en del af samarbejdet med forældrene.

Vi fortæller forældrene små historier om samspil fra barnets hverdag: hvem leger de med, hvad leger de sammen med andre, hvad var sjovt, hvad var svært osv.

Vi formidler viden til forældrene om barnets sociale kompetencer, for i samarbejde mellem barnets hjem og institution, at støtte barnets trivsel og udvikling bedst muligt.

 

 

Børn i udsatte positioner

 

Vi etablerer og understøtter lege og aktiviteter hvor barnets potentialer og muligheder fremhæves, så barnet får en positiv rolle i børnefællesskabet.

 

Når et barn har svært ved at få adgang til børnefællesskaber, støtter vi barnet ved at tage det i hånden og gå foran, ved siden af eller bag barnet på dets præmisser. Og trækker os i baggrundet, i det omfang barn kan håndtere.

 

 

 Når barnet er i en leg skærmer vi for forstyrrelser, tilpasser børnegruppen - når det er muligt. Og er i nærheden af barnet for at kunne være proaktiv i situationer, der kan sætte barnet i en udsat position.

 


Sammenhæng til børnehaveklassen


 

Vi sikrer barnet har erfaring med at kunne: bede om hjælp og være aktiv i håndtering af egne og andres konflikter, vente på tur og har kendskab til sociale koder og spilleregler.

 

Barnet har erfaringer med at navigere i og begå sig i større fællesskaber i og uden for institutionen.

 


Inddragelse i lokalsamfundet


Vi understøtter udviklingen af en social forståelse af normer og værdier i den ydre omverden, ved at præsentere børnene for forskellige miljøer, Eks: en offentlig legeplads, hvor der er børn fra andre institutioner, i bussen hvor man skal tage hensyn til folk, at man på museum skal gå stille og roligt rundt, hvorimod man godt må larme og være vild i Degnemosen og skoven.

 

 

Børnemiljø

 

Kollektivhuset Bella er præget af en positiv stemning, med en respektfuld tone og et miljø hvor der bliver grinet og fjollet en del. 

 Barnet mødes spontant med et kram eller en hilsen fra voksne og børn, Eks:  ”godt du kom vi har brug for dig i vores leg” og  børn mødes med gensynsglæde om morgen. 

 

Hen over dagen, sætter vi legetøj frem og åbner de forskellige legezoner, Eks. dukkekrog, bilhjørne, og tegneredskaber i værkstedet, så huset indbyder til leg og samvær i mindre grupper i institutionen.